خانه / آموزش ها / دستاورد ها – Achievements

دستاورد ها – Achievements

160px-Achievement_3_stars

دستاورد ها – Achievements

   تکمیل کردن دستاورد ها (Achievements) باعث خواهد شد تا شما مقداری تجربه (Experience) و الماس (Gem) به عنوان پاداش دریافت کنید. دستاورد های دریافتی شما در پرفایل شما و همچنین در مرکز بازی ثبت می شود. هر دستاورد برای شما امتیازی را در مرکز بازی (Game Center) در پی خواهد داشت.

در حال حاضر ۶۶ دستاورد (Achievements) در بازی وجود دارد :

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”]   خزانه ی بزرگتر (Bigger Coffers) :

50px-1_Star ارتقا یک مخزن طلا به سطح ۲ : ۱۰ 22px-XP / ۲  17px-Gem

50px-2_Stars ارتقا یک مخزن طلا به سطح ۵ : ۱۰۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-3_Stars ارتقا یک مخزن طلا به سطح ۱۰ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”]  گرفتن دیو ها (! Get those Goblins) :

50px-1_Star کرفتن ۱۰ ستاره در نقشه های کمپین (Campaign Map) ا : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars کرفتن ۵۰ ستاره در نقشه های کمپین (Campaign Map)ا : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars کرفتن ۱۵۰ ستاره در نقشه های کمپین (Campaign Map)ا : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”]  بهتر و بزرگتر (Bigger & Better) :

50px-1_Star ارتقا ساختمان اصلی (Town Hall) به سطح ۳  : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars ارتقا ساختمان اصلی (Town Hall) به سطح ۵ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars ارتقا ساختمان اصلی (Town Hall) به سطح ۸ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”]  زیبا و مرتب (Nice and Tidy) :

50px-1_Star برداشت ۵ مانع از نقشه (درخت ، سنگ ، بوته) : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars برداشت ۵۰ مانع از نقشه (درخت ، سنگ ، بوته) : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars برداشت ۵۰۰ مانع از نقشه (درخت ، سنگ ، بوته) : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”]  دسترسی به نیروها (Release the Beasts) :

50px-1_Star دستیابی به کماندار (Archer) در پادگان : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars دستیابی به دیوارشکن (Wall Breaker) در پادگان : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars دستیابی به اژدها (ِDragon) در پادگان : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”]  غارت طلا (Gold Grab) :

50px-1_Star غارت ۲۰,۰۰۰ طلا : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars غارت ۱,۰۰۰,۰۰۰ طلا : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars غارت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ طلا : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”]  غارت اکسیر (Elixir Escapade) :

50px-1_Star غارت ۲۰,۰۰۰ اکسیر : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars غارت ۱,۰۰۰,۰۰۰ اکسیر : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars غارت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ اکسیر : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”]  پیروزی شیرین (! Sweet Victory) :

50px-1_Star دریافت مجموعا ۷۵ کاپ (Trophy) در حملات  : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars دریافت مجموعا ۷۵۰ کاپ (Trophy) در حملات : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars دریافت مجموعا ۱۲۵۰ کاپ (Trophy) در حملات : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۴۵۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”]  سازنده ی امپراتوری (Empire Builder) :

50px-1_Star بازسازی قلعه قبیله (Clan Castle) در روستا  : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars ارتقا قلعه قبیله (Clan Castle) به سطح ۲ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars ارتقا قلعه قبیله (Clan Castle) به سطح ۴ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”]  شکافنده ی دیوار (Wall Buster) :

50px-1_Star تخریب ۱۰ دیوار در جنگ : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۱۰۰ دیوار در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۲۰۰۰ دیوار در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”] تحقیر کننده (Humiliator) :

50px-1_Star تخریب ۱۰ ساختمان اصلی (Town Hall) در جنگ : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۱۰۰ ساختمان اصلی (Town Hall) در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۲۰۰۰ ساختمان اصلی (Town Hall) در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۵۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”] (Union Buster) :

50px-1_Star تخریب ۲۵ کلبه کارگر (Builder’s Huts) در جنگ : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۲۵۰ کلبه کارگر (Builder’s Huts) در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۲۵۰۰ کلبه کارگر (Builder’s Huts) در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۳۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”] فاتح (Conqueror) :

50px-1_Star پیروزی در ۲۵ نبرد : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars پیروزی در ۲۵۰ نبرد : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars پیروزی در ۵۰۰۰ نبرد : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”] غیر قابل شکست (Unbreakable) :

50px-1_Star دفاع موفقیت آمیز در برابر ۱۰ حمله : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars دفاع موفقیت آمیز در برابر ۲۵۰ حمله : ۱۰۰ 22px-XP / ۵۰  17px-Gem

50px-3_Stars دفاع موفقیت آمیز در برابر ۵۰۰۰ حمله : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۱۰۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”] دوستان نیازمند (Friend in Need) :

50px-1_Star اهدا (Donate) تعداد ۱۰۰ واحد نیرو به دوستان : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars اهدا (Donate) تعداد ۵۰۰۰ واحد نیرو به دوستان : ۱۰۰ 22px-XP / ۲۵  17px-Gem

50px-3_Stars اهدا (Donate) تعداد ۲۵,۰۰۰ واحد نیرو به دوستان : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۵۰  17px-Gem

        * برای مثال یک غول ۵ واحد می باشد. *

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”] له کننده خمپاره انداز (Mortar Mauler) :

50px-1_Star تخریب ۲۵ خمپاره انداز (Mortar) در جنگ : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۵۰۰ خمپاره انداز (Mortar) در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۵۰۰۰ خمپاره انداز (Mortar) در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”] دزدی قهرمانانه (Heroic Heist) :

50px-1_Star غارت ۲۰,۰۰۰ اکسیر سیاه : ۱۰ 22px-XP / ۵  17px-Gem

50px-2_Stars غارت ۲۵۰,۰۰۰ اکسیر سیاه : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰  17px-Gem

50px-3_Stars غارت ۱,۰۰۰,۰۰۰ اکسیر سیاه : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”] لیگ ستاره ها (League All-Star) :

50px-1_Star پیوستن به لیگ کریستال (Crystal) ا: ۱۰۰ 22px-XP / ۲۵۰  17px-Gem

50px-2_Stars رسیدن به لیگ حرفه ای (Master) ا: ۵۰۰ 22px-XP / ۱۰۰۰  17px-Gem

50px-3_Stars دستیابی به لیگ قهرمانان (Champion)ا : ۲۰۰۰ 22px-XP / ۲۰۰۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”] نابود کننده زوبین (X-Bow Exterminator) :

50px-1_Star تخریب ۱ زوبین (X-Bow) در جنگ : ۵۰ 22px-XP / ۵۰  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۲۵۰ زوبین (X-Bow) در جنگ : ۱۰۰ 22px-XP / ۱۰۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۲۵۰۰ زوبین (X-Bow) در جنگ : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۲۰۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”] آتش نشان (Firefighter) :

50px-1_Star تخریب ۱۰ برج جهنمی (Inferno Towers) در جنگ : ۵۰ 22px-XP / ۱۰۰  17px-Gem

50px-2_Stars تخریب ۲۵۰ برج جهنمی (Inferno Towers) در جنگ : ۵۰۰ 22px-XP / ۲۰۰  17px-Gem

50px-3_Stars تخریب ۵۰۰۰ برج جهنمی (Inferno Towers) در جنگ : ۵۰۰۰ 22px-XP / ۱۰۰۰  17px-Gem

**دو دستاورد جدید در نسخه ۹ آوریل (ورژن ۶٫۵۶٫۱) به بازی اضافه شد که مربوط به clan wars می باشد**

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”] قهرمان جنگ (War Hero) :

50px-1_Star کسب ۱۰ ستاره در جنگ های کلن (Clan Wars) برای کلن : ۵۰ 22px-XP / ۵۰ 17px-Gem

50px-2_Stars کسب ۱۵۰ ستاره در جنگ های کلن (Clan Wars) برای کلن : ۵۰۰ 22px-XP / ۲۰۰  17px-Gem

50px-3_Stars کسب ۱۰۰۰ ستاره در جنگ کلن ها (Clan Wars) برای کلن : ۱۰۰۰ 22px-XP / ۱۰۰۰  17px-Gem

[icons icon_name=”icon-trophy” icon_size=”20px”] غنائم جنگی (Spoils of War) :

50px-1_Star جمع آوری ۸۰۰,۰۰۰ طلا از غنائم Clan Wars (جنگ کلن ها)  : ۱۰۰ 22px-XP / ۲۵ 17px-Gem

50px-2_Stars جمع آوری ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ طلا از غنائم Clan Wars (جنگ کلن ها)  : ۵۰۰ 22px-XP / ۱۰۰ 17px-Gem

50px-3_Stars جمع آوری ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ طلا از غنائم Clan Wars (جنگ کلن ها)  : ۵۰۰۰ 22px-XP / ۱۰۰۰ 17px-Gem

کامل کردن همه ی دستاورد ها (Achievements) در مجموع به شما ۹۴۳۲ الماس (Gem) و ۳۵,۸۲۰ تجربه (Experience) می دهد که برای خرید همه ی ۵ کلبه کارگر (Builder’s Huts) کافیست.

۱۵ نظر

 1. با سلام این لیگ کریستال و حرفه ای ها قصیه اش چیه ممنون

 2. سلام خسته نباشی از مطالب خوبت ممنون.میشه بگی تخریب ۱۰۰ دیوار باید در یک حمله باشه یا نه؟

 3. با سلام . من پس ا ز قرارگرفتن در سه نفر اول یکی از لیگ ها، ۲۴ جایزه من دریافت کردم .
  سوالی که دارم این است در صورت استفاده کردن از یکی از این جوایز ، جوایز دیگر مسدود نخواهد شد؟
  و همچنین در یکی از سایت های مرتبط یا این بازی من مشاهده کردم که حدودا ۲۰۰۰۰۰ جم ، فرد دریافت میکند،آیا این هم درست است؟

 4. من این قسمت رو متوجه نشدم : یکمی برام گنگه

  گرفتن دیو ها (! Get those Goblins) :
  ۵۰px-1_Star کرفتن ۱۰ ستاره در نقشه های کمپین (Campaign Map) ا
  ۵۰px-2_Stars کرفتن ۵۰ ستاره در نقشه های کمپین (Campaign Map)ا
  ۵۰px-3_Stars کرفتن ۱۵۰ ستاره در نقشه های کمپین (Campaign Map)ا

  الان خیلی وقته در مرحله ی ۵۰ ستاره باقی موندم و یک ستاره میخوام تا این مرحله تمام بشه ولی متاسفانه نمیدونم باید چطوری این مرحله تکمیل کنم .

 5. با ارز سلام و خسته نباشید دستاورد های من خراب شده یعنی دیگه تغییر نمیکنی چی کار کنم????

 6. با سه تا اسپل ابی لول ۵ میشه یه برج جهنمی رو زد یا نه؟

 7. سلام چرا دست اور من ۱۰تا برج جهنمی رو نداره اگه میشه جوابو به حیمیلم بفرستینalirezadarsanj3456@Gmail.com

 8. من ۲۵۰۰۰هزارتانیرودادم ۲۵۰جم داد اما لولمو۱۰۰۰تابالانبرد دلیلش چیه

 9. ببخشید تمام دستاوردها و داده های کلشم حذف شده و داخل جیمیل هم سیو نمیشه میشه بهم بگید چی کار کنم

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*